Проактивна транспарентност: Иднината на правото на информации?

 

Прирачникот насловен како “Проактивна транспарентност: Иднина на правото на информации” од Хелен Дарбишир, а издаден од Светската банка, нуди низа на позитивни практики и информации кои можат да послужат на сите оние кои работат на полето на унапредување на транспарентноста и отчетноста во работењето на јавните институции, како и промовираат проактивен пристап во остварување на повисока транспарентност кај јавните институции. Со цел да го направиме овој материјал подостапен за пошироката јавност во РМ Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ со поддршка на Фондацијата Отворено Општество Македонија, подготви превод на македонски јазик.

Преземи го преводот на следниот линк...