Претходно|1|Следно

Барање за информација од јавен карактер

Колку приходи се остварени во буџетот на РМ за 2015 година?...

Прегледај

Барање за информации од јавен карактер (Трезор)

Колку средства се прибрани во буџетот на РМ во 2014 и во 2015 година по основ на Холандскиот грант ОРИО (грант за поставување на интегриран систем за здравствена заштита на мајките и децата за подобрување на здравствените исходи во РМ)? За што се потрошени парите прибрани по овој основ во 2014 и 2015 година?...

Прегледај


Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

Колкаво количество на цигари е увезено во Р. Македонија во текот на 2014 и 2015 година? (податоците наведете ги поединечно за секој од бараните периоди)...

Прегледај


Претходно|1|Следно